ಅಂಕಣ

ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಬೈಕ್ ಗಳ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಕಾನೂನು ಇದ್ದರು ಇಲಾಖೆಗಳು ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾಕೆ?

ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಬೈಕ್ ಗಳ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಕಾನೂನು ಇದ್ದರು ಇಲಾಖೆಗಳು ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾಕೆ?