ಧಾರ್ಮಿಕ

ಹೊಸನಗರದ ಬಳಿ 2 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾರದು ಎಂದು ಬೊಬ್ಬೆರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ!

ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾರದು ಎಂದು ಬೊಬ್ಬೆರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ!